dog box$800(Lake City, SC)

1/2 cab dog box. Nice box